Говийн их - Дархан цаазат газар

Ерөнхий танилцуулга

 ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг нь Монгол орны баруун урд хэсэг Алтайн нурууны өвөрт Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Ховд аймгийн Алтай, Үенч сумдын урд

хэсгийг хамран Монгол-Хятадын хил дагуу оршдог. Энэ хэсэг нь физик газар зйн мужлалаар Говийн их мужийн Алтайн өмнөх говийн мужийн Знгарын говийн тойрогт хамаарагдана.

Байгалийн бүс бүслүүрийн хувьд нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсэг нь жинхэнэ цөлийн бүсэд, баруун хойт хэсэг нь хэт гандуу цөлийн бүсэд, зүүн урд хэсэг нь уулын заримдаг цөлийн бүсэд тус тус хамаарагдана. Экологи-газарзйн мужлалаар Төв Азийн заримдаг цөл, цөлийн их мужийн Зүүнгарын говийн мужийн Бор цонж-Хонин усны говийн дэд мужид хамаарагдана.

Геоэкологийн хрээлэн, 2010 он 11 Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, АХБНГ-ын менежментийн тлвлг Газар нутгийн хэмжээ: ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн газар нутгийн хэмжээ нь 892.7 мян. га талбайтай. Газар нутгийн 73.3 хувь нь Ховд аймагт, 26.7 хувь Говь-Алтай аймагт тус ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн газар нутгийн хилийн заагийг хавсралт 5, зураг 1-д, засаг захиргааны нэгжээс хамрагдах байдлыг зураг 2-т тус тус злэв.

Газрын нэгдсэн ангиллаар авч зэхэд тус ДЦГ-ын 68.11 хувь нь х!д!! аж ахуйн газар, 31.87 хувь нь ойн сан бхий газар, 0.02 хувь нь зам, шугам слжээний газар тус тус эзлэх ба газрын нэгдмэл сангийн ангиллаар засаг захиргааны нэгж тус бүрээр ангилсан байдлыг хүснэгт 1-д үзүүлэв. Хөдөө аж ахуйн газрын 96.8 хувийг бэлчээр, 2.8 хувийг элстэй бэлчээр, 0.4 хувийг хужир, мараат бэлчээр тус тус эзэлж байна.