хилийн шон

2020 оны 08 сарын 27

Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн нутаг дэвсгэрийн хилийн дэсийг шинэчлэн тэмдэглэх, хамгаалалтын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийх газруудыг орчны бүсийн 2 аймгийн 5 сумдын төлөөлөлтэй хамтран сонгож, шинээр 100 ширхэг хилийн баганыг хийж байршуулав.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now