ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗТ ГАЗРЫ “Б” ХЭСГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА 2018 ОНЫ 3 САРЫН 19-20 НЫ ХООРОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ийн тайлан

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 03 сарын 06 ны өдрийн А/52 дугаар тушаалын дагуу өөрийн байгууллага , салбарийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, эрхлэх асуудлын хүрээнд болон хамтран ажиллагч байгууллагуудтай 2018 оны 03-р сарын 19-20 ны өдрүүдэд орчны бүсийн Говь-Алтай аймгийн Бугат сум, Ховд аймгийн Алтай сумуудад тус тус нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулав.

Орчны бүсийн Бугат сумын төв дээр зохион байгуулагпсан үйл ажиллагаанд

  • Бугат сумын ЗДТГ
  • Бугат сумын Дунд сургууль
  • Сумын байгаль орчны тасаг
  • Мал эмнэлэг үржлийн тасаг
  • Цаг уур орчны газар
  • Соёлын төв
  • Хүн эмнэлэг
  • Орчны бүсийн Тахийн талын бага сургууль
  • Сумын малчид ард иргэд

Байгууллага сурталчлах нээлттэй хаалганы өдөрт оролцов.